Política de privacitat

Avís legal: Identitat, finalitat i exercici de drets.

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquest lloc web és propietat de VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL amb CIF B17734724

El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent-se també la gestió comercial de l’empresa, és a dir, la possibilitat d’enviar comunicacions comercials o avisos per a la realització d’activitats promocionals.

L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixin a aquest, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s’accepten totalment i de forma expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document. En cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria en el seu apartat corresponent.

L’empresa VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat de previ avís. Això afecta a les possibles actualitzacions de el lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actuacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.

VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això s’informa que la nostra activitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 de l’ Parlament i de el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui d’aplicació, principalment la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei Orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En relació a les dades de l’usuari que són tractats per part de VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL , es podran exercir de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació de l’tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre de acord amb el que preveu la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Empresa VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL

Carrer: CARRER AV LES ALEGRIES, 14. 17310 LLORET DE MAR. GIRONA. .

Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, encara que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Ampliació de la política de privacitat.

Tractament de dades, conservació i mesures de seguretat

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es realitzarà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis iniciada des del lloc web.

VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la gestió de la relació amb els clients i proveïdors, així com de potencials clients (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.).

L’usuari del lloc coneix i accepta que si no s’emplenen certes dades de caràcter personal no es podran prestar de forma plena tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de què s’ha indicat expressament.

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o contractual i es guardaran dos anys després de la durada de la relació llevat que es revoqui el consentiment abans.

A més de l’anterior, VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

El lloc va dirigit a persones majors d’edat i s’entendrà que a l’acceptar la política de privacitat l’usuari és major de 18 anys.

VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el establert per normativa aplicable.

VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

Aspectes tècnics

En el cas que el lloc web utilitzi galetes sempre serà amb la finalitat d’intentar millorar l’experiència d’usuari, així com la navegació.

En el cas que s’hagi d’incloure o citar algun enllaç extern l’empresa VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les seves polítiques de seguretat a l’ésser llocs aliens a la nostra empresa.

Tots els components i elements que formen el lloc web, ja siguin imatges, disseny, logos, etc. són titularitat de VIATGES Traveltec TOURIST SERVICES, SL .

Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració de el disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web ja que està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial.